TÜRKİYE ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİM & DANIŞMANLIK MERKEZİ

Madde 1- Merkezin adı: TÜRKİYE ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİM & DANIŞMANLIK MERKEZİ  olup Mersin ilinde'dir. yurt içinde ve yurt dışında ŞUBE açabilir.

Madde 1- AMAÇ

a)Literatürde önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında ele alınan yaşam becerilerini (sosyal duygusal zekayı geliştirici eğitimler dahil) bireylerin gelişim ve değişim sürecinde varlıklarını etkin bir şekilde devam ettirebilmeleri için sahip olmaları gereken yeterliliklere psikolojik , kültürel, sosyal , ekonomik bilimsel dayanışmayı ve desteği sağlamak,

b)Günlük yaşamın zorlukları ve talepleriyle baş edebilmek için gereken psikolojik becerilerin geliştirilmesini kolaylaştırmak ,

c)Yaşam Becerilerinin alanlarının yeterlilik kazandırma programlarının ülkemize tanıtılması ,gelişmesi, toplum yararına faaliyet alanlarında kullanılması için bilimsel ,mesleki, kültürel çalışmalar hazırlamak ,

d)Eğitim sistemindeki her kesimden birey ve çocukların (madde bağımlılığı, cinsel istismar mağdurları, anti sosyal yapıya haiz kimlik ,zihinsel ve bedensel engellilik ,otizm ve otistik bireyler ,down sendromlu, üstün zekalı)ve ailelerinin yaşam becerilerinin belirlenmesinde geliştirilmesinde yardımcı olmak,

e) Eğitim kariyer mesleki rehberlik evlilik aile hizmetleri ,özel eğitim ,kurumsal danışmalık ,motivasyon, performans geliştirme, engelli birey ve ailelerin yaşam becerileri geliştirmelerinde danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunmak ve bu konularda eğitimler vermek ,

f)Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, destek almak amacı ile kurulmuştur.

MERKEZİMİZİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 2- Merkezimiz amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

2. Toplum sağlığı için beden eğitimi ve spor etkinlikleri hakkında çalışmalar yapmak.

3. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,

4. Üstün zekâlı çocukların yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

5. Üstün Zekalı Çocuklar arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi, devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, bilimsel kültürel farkındalık içim ulusal veya yerel kongre, konferans, seminer, panel, sempozyum vb. düzenler

6. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

7. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

9. Gerekli görülen yerlerde merkez faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

10. Merkezimizin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernekler veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

11. Mesleki bilimsel toplantılar düzenlemek

12. İlgili Türk ve yabancı bilim, eğitim ve araştırmacı kişi ve kurumlarla işbirliği yapar. Uygulamalı çalışmaları yapmak, sahada koçluk hizmeti sunmak.

13. Zamanı iyi kullanma ,kişisel eğitsel ve mesleki karar alma, akademik ve sosyal başarı, bireyi tanıma hizmetlerine ilişkin eğitim kurumları aile ve topluma yönelik psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek,

14. İlgi, yetenek, kişilik, akademik başarı ve mesleki değerleri belirlemek bu özellikler doğrultusunda bireyi alan yada mesleğe hobiye yönlendirmek, meslekleri tanıtmak ,kurumsal firmalara insan kaynakları ,personel seçimi ,stresin azaltılması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ,liderlik eğitimi ,verimlilik uygulamaları vb. bireysel kurumsal etkinlikleri içeren mesleki rehberlik kariyer psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek,

15. Çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlıların kişisel uyumlarını geliştirme, etkili iletişim, problem çözme, olumlu kişilik ve benlik özelliklerini stresle başa çıkma stratejileri kazandırma, ruhsal bedensel sağlıklı yaşam için önleyici nitelikte bilgilendirme saha çalışmaları yapmaya ve koçluk hizmeti yapmaya yönelik danışmanlık hizmeti vermek.

16. İlişkiler, eş seçimi, evlilik öncesi eğitim hazırlık eşler ve aile bireylerinin birbirleriyle sosyal yapı ilişkileri, anne baba eğitimleri, cinsel eğitim, boşanma öncesi ve sonrası eşlerin çocukların yeni duruma uyum ve süreçlerine yönelik evlilik aile psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.

17. Özel gereksinimli bireyleri tanımak, devam ettikleri eğitim kurumlarına ve sosyal çevreye uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak; kendilerine ve yakınlarına yaşam becerileriyle baş edebilmek için danışmanlık ve psikolojik destek vermek,

18. Merkezimiz bünyesinde verilen Özel gereksinimli bireyleri tanımak, devam ettikleri eğitim kurumlarına ve sosyal çevreye uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak; kendilerine ve yakınlarına yaşam becerileriyle baş edebilmek ile ilgili verdiğimiz eğitimler deAilelere, Psikologlara, Öğretmenlere ve Çocuk Gelişimi uzmanlarına katılım ve eğitim sertifika belgesi düzenler. Eğitimlere katılma isteği ile ilgili merkezimize mail yada telefon yolu ile ulaşabilirsiniz.